Oferta

Zarządzanie bezpieczeństwem

Firmy i urzędy coraz częściej przykładają coraz większą wagę do aspektów odpowiedniej ochrony informacji i tajemnic przedsiębiorstwa, niestety w większości przypadków działania te dotyczą wyłącznie zabezpieczania systemów informatycznych. Ochrona zasobów informacyjnych organizacji to jednak nie tylko zabezpieczenia informatyczne czy fizyczne. To także odpowiednio przeszkolony i świadomy zagrożeń personel dbający o ochronę analityczną przedsiębiorstwa, to odpowiednio zdefiniowane umowy z dostawcami, jak również sformalizowane i przetestowane plany ciągłości działania. Bezpieczeństwo to szereg procesów, które wymagają ciągłego doskonalenia.

 •  Osłona kontrwywiadowczo analityczna przedsiębiorstwa.
 •  Szpiegostwo przemysłowe / naukowo techniczne i gospodarcze ochrona
  zasobów informacyjnych korporacji.
 •  Zapobieganie i przeciwdziałanie atakom socjotechnicznym na firmę.
 •  Zasady instalacji i wykrywania urządzeń inwigilacji niejawnej.
 •  Zarządzanie bezpieczeństwem w obiektach infirastruktury krytycznej
 •  Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

Zarządzanie ochroną informacji i danych osobowych

„RODO”, zwane także „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych” to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Rozporządzenie weszło w życie 17 maja 2016 r. W naszym kraju zaczęło obowiązywać od 25 maja 2018 r. Rozporządzenie wiązać będzie wszystkich, którzy przetwarzają dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Oferta naszej firmy dotyczy wsparcia prawnego, merytorycznego i koordynowania przy wdrożeniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. a także realizacji zadań operacyjnych i nadzorczych nałożonych na Inspektora Ochrony Danych (obecny ABI – Administrator Bezpieczeństwa Informacji) przez przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

 • Ochrona danych osobowych RODO / GDPR
 •  Oudsorcing bezpieczeństwa informacji
 • Oudsorcing funkcji Inspektora Ochrony Danych
 • Oudsorcing funkcji Administratora Systemu Informatycznego
 •  Ochrona informacji niejawnych
 •  Analiza PIA
 •  Audyty bezpieczeństwa

Przeciwdziałanie i zapobieganie aktom terrorystycznym

Nasz zespół ekspertów opracowuje scenariusze i prowadzi specjalistyczne szkolenia z zakresu przeciwdziałania i zapobiegania aktom terrorystycznym dedykowanym dla różnych obiektów użyteczności publicznej.
Prowadzimy szkolenia dla portów lotniczych, centrów handlowych i uczelni wyższych a także dla dużych zakładów przemysłowych i obiektów infrastruktury krytycznej.
Są to profesjonalne bloki szkoleniowe min. symulacje ataków terrorystycznych – ewakuacji obiektów, pracowników firm oraz instytucji użyteczności publicznej w wymiarze zbliżonym do realnych wydarzeń.
Symulacje akcji odbijania zakładników, sposobów zachowań i ewakuacji, oraz ćwiczenia praktyczne prowadzą byli oficerowie – operatorzy Jednostki Specjalnej GROM, co gwarantuje najwyższy profesjonalizm i realnie odwzorowuje wydarzenia jakie mogą wystąpić podczas takiego zdarzenia.

 • Aspekty prawne, procedury i postępowanie w trakcie działań
  antyterrorystycznych realizowanych przez instytucje rządowe i jednostki
  kontrterrorystyczne.
 •  Sposoby zachowań i postępowanie w trakcie wybranych elementów
  działań specjalnych realizowanych przez jednostki antyterrorystyczne i
  służby specjalne.
 • Sposoby zachowań i postępowanie w trakcie zamachu
  terrorystycznego, pojawienia się terrorysty lub przestępcy w miejscu
  publicznym – sposoby poruszania się, ewakuacji i alarmowania.
 •  Szkolenia paramedyczne, które obejmują przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu wykorzystania medycyny pola walki i medycyny katastrof.
 •  Rozpoznanie, charakterystyka i neutralizacja przedmiotów
  niebezpiecznych i materiałów wybuchowych.
 •  Sytuacje zakładnicze i symulacje akcji odbijania zakładników w wymiarze
  realnym – analizy przypadków.

Przeciwdziałanie przestępstwom korupcji

 •  Identyfikacja zagrożeń korupcyjnych.
 • Systemy prewencji antykorupcyjnej
 •  Zarządzanie ryzykiem korupcyjnym
 •  Kodeksy antykorupcyjne dla urzędów i korporacji – Dokument rangi
  wewnętrznego aktu normatywnego.
 •  Polityki antykorupcyjne – warsztaty
 •  Procedury antykorupcyjne – zgłoszania nierawidłowości.
 •  Oświadczenie majątkowe – apekt praktyczny
 •  Sposoby unikania zagrożeń przez osoby pełniące funkcje publiczne.
 •  Nieprawidłowości w obrocie nieruchomościami oraz odzysku i zwrotach powojennych majątków.

Usługi dla służb mundurowych

Prowadzimy szkolenia strzeleckie (pistolet i karabinek) dla służb mundurowych, osób prywatnych i grup zorganizowanych o różnym stopniu umiejętności i zaawansowania.
Pod okiem doświadczonych byłych operatorów najlepszych jednostek specjalnych w Polsce uczymy jak strzelać od podstaw i jak kształtować nawyki w codziennym posługiwaniu się bronią.
Nasze programy strzelań układamy pod konkretne indywidualne grupy osób. W naszych treningach i szkoleniach stosujemy sprawdzone w jednostkach specjalnych rozwiązania, często odbiegające od ofert standardowych oferowanych na rynku.

 •  Szkolenia i treningi strzeleckie
 • Szkolenia strzeleckie dla specjalności – snajper
 •  Dalekie rozpoznanie i pozyskiwanie informacji wywiadowczych
 • Taktyka zielona
 •  Taktyka miejska z elementami CQB
 •  Medycyna pola walki / TCCC
 •  Szkolenia SERE – poziom A i B
 •  Szkolenia wysokościowe i techniki linowe
 •  Rozpoznanie, charakteryzacja i neutralizacja materiałów niebezpiecznych –
  wybuchowych.
 •  Techniki interwencji
 •  jazda operacyjna

Usługi doradcze w procesach HR

Wspierając działania naszych klientów w skomplikowanych procesach rekrutacji i nieustannie gromadzimy i zarządzamy profesjonanie wyselekcjonowaną bazą aplikacji. Poddajemy szczegółowej analizie ogromną ilość informacji i danych, by na ich podstawie wychwycić najbardziej pożądanych kandydatów na oferowane stanowiska.
Nasz zespół konsultantów wspiera Klientów w poszukiwaniu najbardziej utalentowanych i pożądanych pracowników.Powierzając nam poszukiwania swoich kadr, obniżycie Państwo długofalowe koszty związane z procesami rekrutacyjnymi, poprawiając tym samym elastyczność swoich zasobów personalnych,

 • Procesy rekrutacyjne
 •  Współpraca przy procesach rekrutacji
 •  Procesy rekrutacji w służbach specjalnych i instytucjach rządowych.
 •  Audytu personalne i kompetencyjne
 •  Audyty managerskie.
 •  Badania motywacji i przydatności pracowników do stanowiska.
 •  Rozpoznawanie i eliminacja zagrożeń pracowniczych w kontekście
  zapobiegania działaniom przestępczym wymierzonym w firmę.