//branddefense.pl/wp-content/uploads/2023/07/Zrzut-ekranu-2021-11-21-o-21.36.22.jpeg

Usługi doradcze

Bezpieczeństwo to szereg procesów, które w dzisiejszych czasach wymagają ciągłego doskonalenia, aktualizowania i podnoszenia kwalifikacji w firmach i urzędach.

Korporacje, urzędy oraz instytucje państwowe coraz częściej przykładają wagę do aspektów odpowiedniej ochrony informacji i tajemnic przedsiębiorstwa, a także do poprawy ochrony czynnej. Ochrona zasobów informacyjnych organizacji to jednak nie tylko zabezpieczenia informatyczne czy fizyczne, to także odpowiednio przeszkolony i świadomy zagrożeń personel dbający o ochronę analityczną i bezpośrednią przedsiębiorstwa.

Nasze usługi to szereg rozwiązań dedykowanych dla firm oraz instytucji państwowych i administracji publicznej. To odpowiednio zdefiniowane szkolenia, ochrona kontrwywiadowczo analityczna firmy, jak również przetestowane plany ciągłości działania, ochrona informacji niejawnych i danych osobowych.

//branddefense.pl/wp-content/uploads/2021/03/uslugi-zarzadzanie-bezpieczenstwem-scaled.jpg

Zarządzanie bezpieczeństwem

Wspieramy naszych klientów doradzając i prowadząc szkolenia jak reagować na wyzwania związane z bezpieczeństwem aktywów firmy oraz ich samych pracowników.

Stosujemy profesjonalne podejście, które odnosi się do wszystkich aspektów bezpieczeństwa i ryzyka operacyjnego w celu zapewnienia najbardziej niezawodnej ochrony.

Nasze szerokie doświadczenie i umiejętności umożliwiają naszym ekspertom zarządzanie projektami od ich powstania do zakończenia.
Nasz zespół składa się ze specjalistów - weteranów wojskowych jednostek specjalnych oraz służb odpowiadających za bezpieczeństwo państwa. To eksperci cywilni i wojskowi o kompetencjach w zakresie zapobiegania szpiegostwu przemysłowemu, bezpieczeństwo informacji i komunikacja kryzysowa.

Nasza wiedza i doświadczenie przekładają się na najlepsze praktyki i sprawdzone strategie, które pomogą Państwu z wyprzedzeniem przewidywać i reagować na niezliczone wyzwania związane z bezpieczeństwem w korporacji.

Zakres usług:

 • Osłona kontrwywiadowczo analityczna przedsiębiorstwa.
 • Szpiegostwo przemysłowe / naukowo techniczne i gospodarcze - ochrona zasobów
  informacyjnych korporacji.
 • Zapobieganie i przeciwdziałanie atakom socjotechnicznym na firmę.
 • Zasady instalacji i wykrywania urządzeń inwigilacji niejawnej.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w obiektach infrastruktury krytycznej.
 • Projektowanie architektury przestrzeni publicznych zapewniające bezpieczeństwo antyterrorystyczne otoczenia.
//branddefense.pl/wp-content/uploads/2023/07/Cyber-Security.jpg

Zarządzanie ochroną informacji i danych osobowych

„RODO”, zwane także „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych” to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Rozporządzenie obowiązuje od 25 maja 2018 r.

ISO/IEC 27001 – norma międzynarodowa standaryzująca systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Celem standardu jest stworzenie i wdrożenie spójnych i precyzyjnych reguł oraz procedur, według których dana organizacja buduje, zarządza oraz udostępnia zasoby i systemy informacyjne i informatyczne.

Oferta naszej firmy dotyczy prawnego oraz merytorycznego wsparcia procesów bezpiecznego i zgodnego z prawem zarządzania informacjami i danymi osobowymi oraz wdrożenia zasad ich ochrony w myśl normy 27001 oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w tym także realizacji zadań Inspektora Ochrony Danych zgodnie z art. 39 ww. rozporządzenia RODO.

Zakres usług:

 • Ochrona danych osobowych RODO / GDPR - implementacja procedur Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
 • Outsourcing bezpieczeństwa informacji
 • Outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych
 • Outsourcing funkcji Administratora Systemu Informatycznego
 • Ochrona informacji niejawnych
 • Analiza DPIA / PIA
 • Audyty zgodności z RODO
//branddefense.pl/wp-content/uploads/2021/11/narada.jpeg

Usługi doradcze w obszarach compliance

Naszym celem jest wspieranie firm i urzędów w eliminowaniu przypadków niewłaściwego postępowania w miejscu pracy i skutecznym budowaniu ładu korporacyjnego. Przypadki nadużyć, niewłaściwego postępowania, nękania, zastraszania i nieetycznego zachowania to zagrożenia, które mogą spowodować straty finansowe i utratę reputacji organizacji. Aby zabezpieczyć te procedery, pomagamy stworzyć bezpieczne kanały zgłaszania nieprawidłowości, aby zachęcić sygnalistów do informowania o trudnych i wrażliwych sytuacjach, zapewniając im jednocześnie anonimowość.
Oferta naszej firmy dotyczy wsparcia prawnego, merytorycznego i koordynowania przy wdrożeniu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. oraz outsourcingu zespołu lub koordynatora ds. Działań następczych wymaganego dyrektywą.

Opracowaliśmy ofertę kompleksowych rozwiązań prawnych i technicznych w zakresie wdrożenia i utrzymania systemu sygnalistów w podmiotach sektora publicznego i prywatnego.

Zakres oferty:

 • Etap I – Analiza dokumentacji i systemu bezpieczeństwa na podstawie audytu początkowego u Zleceniodawcy, w tym wszystkich dokumentów przygotowanych wcześniej przez Zleceniodawcę, oraz innych materiałów (audytów, projektów dokumentów)
 • Etap II - Opracowaniu polityki, regulaminów, procesów oraz procedur wymaganych przez Dyrektywę w podmiocie Zleceniodawcy
 • Etap III – Opracowanie wzorów dokumentacji i systemu bezpieczeństwa „Sygnalisty” oraz procedur działań Zespołu lub Koordynatora ds. Działań Następczych w aspekcie obowiązywania Dyrektywy
 • Etap IV - przeprowadzenia wdrożenia Dyrektywy, które będzie polegać na szkoleniu kadry zarządzającej i pracowników Zleceniobiorcy oraz podmiotów zależnych przez niego wskazanych

Ponadto w trakcie etapu IV zostaną przedstawione zadania i uprawnienia Zespołu lub Koordynatora ds. Działań Następczych oraz przepisy i procedury wg. Których będzie on funkcjonował w organizacji.

//branddefense.pl/wp-content/uploads/2021/03/przeciwdzialanie-korupcji-scaled.jpg

Zapobieganie i przeciwdziałanie korupcji

W oparciu o doświadczenia naszych ekspertów - praktyków w obszarach przeciwdziałania i zapobiegania korupcji szkolimy i wdrażamy zaawansowane procedury dedykowane dla wszystkich sektorów gospodarki oraz administracji publicznej.

Prowadzimy audyty antykorupcyjne, opracowujemy procedury i prowadzimy szkolenia z zakresu prewencji i zarządzania ryzykiem antykorupcyjnym.

Szkolenia jakie prowadzimy to najczęściej zamknięte warsztaty dedykowane dla partii politycznych, polityków oraz innych osób pełniących funkcje publiczne.

 

Zakres usług:

 • Identyfikacja zagrożeń korupcyjnych
 • Systemy prewencji antykorupcyjnej
 • Zarządzanie ryzykiem korupcyjnym
 • Kodeksy antykorupcyjne dla urzędów administracji publicznej i korporacji – opracowywanie dokumentacji rangi wewnętrznych aktów normatywnych
 • Polityki antykorupcyjne – warsztaty
 • Procedury antykorupcyjne – procedury zgłaszania nieprawidłowości
 • Oświadczenie majątkowe – aspekt praktyczny
 • Sposoby unikania zagrożeń przez osoby pełniące funkcje publiczne
 • Nieprawidłowości w obrocie nieruchomościami oraz odzysku i zwrotach powojennych majątków
//branddefense.pl/wp-content/uploads/2021/03/uslugi-zwalczanie-terroryzmu-scaled.jpg

Przeciwdziałanie i zapobieganie zagrożeniom terrorystycznym

Jednym z kluczowych obszarów naszej działalności są usługi doradcze i szkolenia z zakresu przeciwdziałania aktom terrorystycznym. Nasz zespół ekspertów opracowuje scenariusze i prowadzi specjalistyczne szkolenia z zakresu zapobiegania aktom terrorystycznym dedykowanym dla służb mundurowych, firm oraz instytucji i obiektów użyteczności publicznej.

Realizujemy projekty dla portów lotniczych, centrów handlowych i uczelni wyższych, a także dla dużych zakładów przemysłowych i obiektów infrastruktury krytycznej.

Nasze propozycje to profesjonalne warsztaty szkoleniowe min. Symulacje i analizy ataków terrorystycznych – ewakuacji obiektów, pracowników firm oraz instytucji użyteczności publicznej w wymiarze zbliżonym do realnych wydarzeń.

Symulacje i analizy akcji odbijania zakładników, sposobów zachowań i ewakuacji, oraz ćwiczenia praktyczne prowadzą byli oficerowie Jednostki Specjalnej GROM, co gwarantuje najwyższy profesjonalizm szkoleń i realnie odwzorowuje wydarzenia jakie mogą wystąpić podczas takich zdarzeń.

Zakres szkoleń:

 • Aspekty prawne, procedury i postępowanie w trakcie działań antyterrorystycznych realizowanych przez instytucje rządowe i jednostki kontrterrorystyczne.
 • Sposoby zachowań i postępowanie w trakcie wybranych elementów działań specjalnych realizowanych przez jednostki antyterrorystyczne.
 • Postępowanie w trakcie zamachów terrorystycznych, pojawienia się terrorysty lub przestępcy w miejscu publicznym – ewakuacja i alarmowanie.
 • Sytuacje zakładnicze i symulacje akcji odbijania zakładników w wymiarze realnym – analizy przypadków.
 • Rozpoznanie, charakterystyka i neutralizacja przedmiotów niebezpiecznych i materiałów wybuchowych.
 • Szkolenia paramedyczne, które obejmują przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu wykorzystania medycyny pola walki i medycyny katastrof.
 • Projektowanie architektury przestrzeni publicznych zapewniające bezpieczeństwo antyterrorystyczne obiektów.
//branddefense.pl/wp-content/uploads/2021/03/zarzadzanie-sytuacja-kryzysowa-scaled.jpg

Zarządzanie sytuacją kryzysową

Sytuacja kryzysowa stanowi rzeczywisty test sprawności zarządu firmy i całej organizacji. Niemal każdy dzień i wydarzenie może przynieść sytuację kryzysową w firmie lub instytucji mogącą wymknąć się spod kontroli.

Sposób, w jaki organizacja komunikuje się z otoczeniem w czasie kryzysu istotnie wpływa nie tylko na jej wizerunek, ale przede wszystkim na wyniki.

Kryzys wynikać może zarówno z uwarunkowań wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Może być wynikiem sytuacji ogólnej lub wrogich działań konkurencji.

Zespół Brand Defense wspiera organizacje, wprowadzając strategie antykryzysowe na długo przed wystąpieniem potencjalnego kryzysu. Wdrażamy procedury i rozwiązania, dzięki którym organizacja będzie gotowa do zajęcia odpowiedniego stanowiska w mediach oraz obronę wizerunku firmy. Tworzymy strategię, taktykę oraz procedury działania, a następnie kompleksowo wprowadzamy je w życie. Korzystamy z doświadczeń, które nasi eksperci zdobyli w biznesie, sektorze obronnym oraz administracji publicznej.

W ramach działań antykryzysowych realizujemy:

 • analizę zagrożeń;
 • przygotowanie strategii oraz procedur kryzysowych;
 • monitoring i analizę mediów;
 • organizację i szkolenie sztabu kryzysowego;
 • wsparcie biura prasowego i rzecznika prasowego;
 • gotowość do działania w trybie 24/7;
 • opracowanie raportu pokryzysowego;
 • stworzenie planu rehabilitacji marki i jej reputacji po kryzysie.
//branddefense.pl/wp-content/uploads/2021/03/uslugi-doradcze-w-procesach-hr-scaled.jpg

Usługi doradcze w procesach HR

Wspierając działania naszych klientów w skomplikowanych procesach rekrutacji i nieustannie gromadzimy i zarządzamy profesjonalnie wyselekcjonowaną bazą aplikacji.
Poddajemy szczegółowej analizie ogromną ilość informacji i danych, by na ich podstawie wychwycić najbardziej pożądanych kandydatów na oferowane stanowiska.

Nasz zespół konsultantów wspiera Klientów w poszukiwaniu najbardziej utalentowanych i pożądanych pracowników.Powierzając nam poszukiwania swoich kadr, obniżycie Państwo długofalowe koszty związane z procesami rekrutacyjnymi, poprawiając tym samym elastyczność swoich zasobów personalnych.

 • Procesy rekrutacyjne.
 • Współpraca przy procesach rekrutacji.
 • Procesy rekrutacji w służbach specjalnych i instytucjach rządowych.
 • Audyty personalne i kompetencyjne.
 • Audyty managerskie.
 • Badania motywacji i przydatności pracowników do stanowiska.
 • Rozpoznawanie i eliminacja zagrożeń pracowniczych w kontekście zapobiegania działaniom przestępczym wymierzonym w firmę.